PORTFOLIO > WITHIN THE SACRED GROVE

Eos Begins To Stir
Eos Begins To Stir
oil on canvas
40 x 30"